سايت دانشگاه تهران: http://www.ut.ac.ir

   پيشينه اطلاع رساني

   تاريخچه
   مديريت
   ساختار سازماني
   تماس با ما
 

 

با تعمق در مسیر تطور جوامع و پس از گذر از جامعه کشاورزی و صنعتی و عصر اطلاعات، موج چهارم با نام عصر الکترونیک شناخته شده است. آنچه در این عصر از مبانی اصولی حرکت و پیشرفت می‌باشد، همانا برقراری ارتباطات هدفمند و دریافت اطلاعات مناسب می‌باشد. لذا می‌توان دریافت که جایگاه اداره کل روابط عمومی در انتظام بخشی ارتباطات و استفاده صحیح از اطلاعات در این عصر چگونه باید تبیین گردد.

انشاء الله با توجه به این مبانی نظری بتوان این اهداف را محقق نمود.

  English

لطفا پيشنهادات خود را به آدرس Publicrel@ut.ac.ir ارسال نماييد. 
© دانشگاه تهران، مركزانفورماتيك - تهران، ايران - 1390